BONKA CIRCUS, gevestigd te Sluisstraat 79, 3000 Leuven (hierna: BONKA CIRCUS) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het Algemeen Reglement voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (GDPR).

Tijdens uw contact met BONKA CIRCUS worden bepaalde gegevens over u verzameld en verwerkt. Aangezien u aan de hand van deze gegevens als persoon kunt worden geïdentificeerd, zijn deze gegevens 'persoonsgegevens'.

In deze privacyverklaring willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Door gebruik te maken van de website www.bonkacircus.com en de diensten van BONKA CIRCUS, gaat u ermee akkoord dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de persoonsgegevens die door BONKA CIRCUS worden verwerkt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door BONKA CIRCUS verwerkt met het oog op de volgende doelstellingen en rechtsgronden:

 • Om deel te nemen aan de activiteiten van BONKA CIRCUS (uitvoering van de overeenkomst).
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming van de betrokkene).• Naleving van de op BONKA CIRCUS toepasselijke regelgeving in de ruimste zin (wettelijke verplichting).
 • Direct marketing in relatie tot bestaande klanten (rechtmatig belang).
 • Andere specifieke doeleinden waarvoor afzonderlijke toestemming kan worden gevraagd (toestemming).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens bij u opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 1. persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 2. identiteitsgegevens afgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
 3. rijksregisternummer
 4. persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

Wij gebruiken de verzamelde informatie alleen voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verkregen. Voordelen in natura voor derden. Wij kunnen de door u aan ons verstrekte informatie aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wij gebruiken een derde partij voor de volgende doeleinden:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)• het aanbieden van IT-infrastructuur (inclusief IT-netwerk, ...)
 • het verstrekken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Met de derden (verwerkers) die uw gegevens namens ons verwerken, zijn de nodige overeenkomsten gesloten die het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken en die hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens garanderen.

Bovendien zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk vereist is of door de rechtbank is bevolen.

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens met derden delen als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking ervan.

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen met schriftelijke toestemming van de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BONKA CIRCUS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt of zoals wettelijk vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BONKA CIRCUS kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht.• Op al onze systemen hebben wij een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid.
 • Wij pseudonimiseren en versleutelen indien nodig persoonlijke gegevens.• Wij maken back-ups van de persoonlijke gegevens om deze te kunnen herstellen in het geval van fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren onze maatregelen regelmatig.
 • Onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage en correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben ontvangen. Onze contactgegevens vindt u onder deze privacyverklaring.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of een van onze verwerkers. U hebt ook het recht om de door u verstrekte gegevens rechtstreeks aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij door te geven. Wij kunnen u vragen om u te identificeren met uw identiteitskaart voordat wij aan bovenstaande verzoeken kunnen tegemoetkomen.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op.U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Contactgegevens

Bonka Circus

Sluisstraat 79

3000 Leuven

België

info@bonkacircus.com

+3216841930

www.bonkacircus.com